Studieplaner

Studieplaner for Art Direction

Innledning:

Bachelorstudiet i Art Direction er et gjennomgående studium på 6 semester (180 studiepoeng).

Studieplanen viser det samlede bachelorstudiet og forløp semester for semester. Hvert emne blir presentert på to nivåer: Et forark og en tabell. Beskrivelse av de enkelte emnene, eksamen, vurdering og karaktersystem formuleres på forarket. Hver emne- eller delemnetabell beskriver læringsutbytte, innhold, undervisningsformer, obligatoriske forkrav, samt obligatorisk pensum og eventuell anbefalt litteratur.

Noen av emnene i studieplanen er delt inn i flere delemner, som blir vurdert samlet med felles eksamen. Delemnene beskriver innhold, pensum som studenten får opplæring i og senere blir prøvd i ved en større felles eksamen.

Emnenes rekkefølge er utformet for å sikre studieprogresjonen og henviser til et sammensatt studium med teoretiske emner og praktisk prosjektarbeid.

1 – 4 semester består av obligatoriske emner. 5. semester består valgbare emner innen Art Directionstudiets hovedområder, markedskommunikasjon, redaksjonell kommunikasjon og/eller selvstendig visuelt uttrykk. Studiet avsluttes av en obligatorisk praksisperiode og bacheloroppgave 6. semester. Studentene velger selv tema for bacheloroppgave og praksissted.

Art Directionstudiet er et fulltidsstudium som er basert på obligatorisk fremmøte, praktisk arbeid ved skolen og for oppdragsgivere, medvirkning i gjennomganger, gruppearbeid, forelesninger og seminarer. Det er ikke tilrettelagt for deltidsstudium ved WSoC.

Internasjonalisering:

WSoC samarbeider med en rekke internasjonale utdanningsinstitusjoner og bedrifter, og det er tilrettelagt for at studenter ved Bachelorstudiet i Art Direction som ønsker utveksling gjør dette i femte eller sjette semester (praksis). Femte semester er det også åpnet for utenlandske studenter som ønsker innveksling til Art Directionstudiet ved WSoC. I forbindelse med innveksling til studiet i femte semester vil felles forelesningene foregå på engelsk, videre gis de innevekslede studentene anledning til å utforme sitt eget pensum i de aktuelle fagene. Studenter som ønsker det kan i sjette semester arbeide for en rekke internasjonale bedrifter og/eller institusjoner som WSoC har samarbeidsavtale med.

Vurdering:

Individuelle eksamener vurderes etter gradert skala A-F, der E er laveste ståkarakter. Eksamener hvor gruppearbeid inngår, vurderes etter karakterskalaen bestått/ikke-bestått, samt en individuell sensoruttalelse. Emner utført som gruppearbeid dømmes likt for hele gruppen. Dersom en eller flere av studentene unndrar seg arbeid eller forpliktelser vil studenten trekkes ut fra gruppen og bedømmes individuelt.

Se hele studieplanen her

Studieplan for Art Direction